Przejdź do treści
Szkoła Katolicka
Szkoła Katolicka
Szkoła Katolicka
Przejdź do stopki

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr KSPnK/0113/cov10 z dnia 31.08.2021 r.

Treść

Zarządzenie Dyrektora Szkoły
nr KSPnK/0113/cov10
z dnia 31.08.2021 roku

 

w sprawie sposobu realizacji zadań

 Katolickiej Szkoły Podstawowej im ks. Leona Bemkego

na Kopcu w Kleczy Dolnej

w czasie epidemii.

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1082) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Katolickiej Szkoły Podstawowej im ks. Leona Bemkego na Kopcu w Kleczy Dolnej w czasie epidemii zwanej dalej „szkołą”,
w roku szkolnym 2021/2022 podstawie wytycznych Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny.

 

§ 2.

Zadania administracyjne szkoły.

 1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora  należy kierować do sekretariatu, w formie elektronicznej na adres sekretariat@szkolanakopcu.org kontaktować się  telefonicznie  pod numer 693  540 735.  lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu terminu i warunków wejścia na teren szkoły.
 1. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając
  z poczty elektronicznej: e-mail na adres dyrekcja@szkolanakopcu.org,
  e- dziennika lub telefonicznie pod numerem 666 828 711., a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.

 

§ 3.

Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej.

 1. W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych.
 2. Każda osoba (uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły, gość) przed wejściem do szkoły może być zobowiązana do  zmierzeniu temperatury  z użyciem termometru bezdotykowego.
 3. Uczeń u którego w czasie pobytu w szkole występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest izolowany w wyznaczonym miejscu przy sekretariacie szkoły, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.
 4. Na czas izolacji uczeń zakłada jednorazową maseczkę ochronną i ma zapewniony dystans minimum 2 m odległości od innych osób.
 5. Wychowawcy klas sporządzają wykaz danych kontaktowych  rodziców/opiekunów którzy zapewniających szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub
  w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.
 6. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice
  i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły.
 7. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły, uczniowie których zajęcia realizowane są zdalnie mogą przebywać w szkole wyłącznie na warunkach określonych
  w Regulaminie organizacji zajęć szkolnych w formie kształcenia na odległość w roku szkolnym 2021/2022.
 8. Na stronie internetowej szkoły oraz przy wejściu do szkoły dostępne są następujące informacje:
 1. opracowane przez Ministerstwo Zdrowia komunikaty zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia oraz numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa  +48 22 25 00 115 i numerami alarmowymi 999,112.
 2. aktualne wytyczne Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia
  i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące pracy szkół w okresie epidemii;

c. zarządzenia i komunikaty dyrektora szkoły dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii;

9. Budynek szkoły został podzielony na trzy strefy (ucznia, rodzica, żywienia) i dla każdej z nich ustalono odrębny reżim sanitarny.

10. Pracownicy obsługi przydzieleni są do wykonywania zadań na stanowisku pracy
w jednej strefie wymienionej w punkcie 8.

11. Sale zajęć i części wspólne (korytarze, stołówka, biblioteka, sala gimnastyczna, sanitariaty, sekretariat są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw między zajęciami, a także w dni wolne od zajęć szkolnych.

12. W czasie zajęć szkolnych, co 2 godziny bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety.

13. Przed przerwą na zjedzenie drugiego śniadania, bezpiecznymi środkami dezynfekującymi wycierane są blaty stołów a uczniowie obowiązkowo myją
i dezynfekują ręce.

14. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.

15. W łazienkach i salach zajęć znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego odkażania rąk.

16. Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają i dezynfekują pracownicy obsługi zgodnie z przydziałem zadań.

17. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami prowadzone są w formie zdalnej.

18. Na terenie szkoły zebrania z udziałem osób niebędących pracownikami szkoły mogą być organizowane wyłącznie po zakończeniu zajęć szkolnych w ustalonych wcześniej pomieszczeniach.

19. Zajęcia pozalekcyjne organizowane na terenie szkoły przez inne podmioty mogą się odbywać z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

§ 4.

Strefa rodzica.

 1. Pomieszczenia, w których mogą przebywać rodzice, opiekunowie uczniów oraz  osoby postronne należą do strefy rodzica i oznaczone są żółto-czarną taśmą.
 2. W pomieszczenia należących do strefy rodzica może przebywać nie więcej niż 5 osób.
 3. Do strefy rodzica może wejść tylko jeden opiekun ucznia.
 4. Osoby postronne, których wejście do szkoły zostało uzgodnione telefonicznie są przeprowadzane do wyznaczonego miejsca spotkania przez pracownika obsługi.
 5. Rodzice, opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust
  i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.
 6. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć swoje dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa).W szkole wewnętrzne przepisy o organizacji pracy szkoły w okresie epidemii nie przewidują obowiązku noszenia maseczek przez uczniów.
 7. U wejścia do szkoły stoi stacja dezynfekcji rąk z funkcją mierzenia temperatury.
 8. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.
 9. W pomieszczeniach należących do strefy rodzica wyznaczony pracownik obsługi nadzoruje przestrzeganie zasad określonych w ust. 2-6.

 

§ 5.

Strefa ucznia.

 1. Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie należą do strefy ucznia
  i oznaczone są tabliczkami informacyjnymi.
 2. W pomieszczeniach należących do strefy ucznia poza uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Uczniowie i nauczyciele w strefie ucznia nie mają obowiązku zakrywania ust
  i nosa.
 4. W okresach ustalenia  „strefy czerwonej” dla terenu w którym szkoła ma siedzibę, zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe dla wszystkich osób przebywających na terenie szkoły.
 5. Po wyjściu z szatni przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie zobowiązani są do dokładnego umycia rąk  lub dezynfekcji rąk płynem odkażającym.
 6. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły wyposażeni są osobiste środki ochrony (rękawiczki, środki do dezynfekcji rąk, środki do dezynfekcji przyborów
   i pomocy szkolnych).
 7. Oddziały szkolne mają na stałe przydzieloną szatnię, sale lekcyjne, łazienki
  i część korytarza szkolnego, które są oznaczone informacją, dla kogo są przeznaczone w jakich godzinach.
 8. Uczniowie w czasie zajęć szkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego oddziału pomieszczeniach.
 9. Wyposażenie sali zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych
  a uczniowie mają przydzielone stałe miejsca przy stolikach.
 10. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych oprócz przerwy śniadaniowej przebywają w wyznaczonej części korytarza lub na powietrzu w parku lub na boisku.
 11. Wychowawcy klas w uzgodnieniu z rodzicami ustalają dla każdego oddziału szczegółowe zasady spożywania drugiego śniadania, zapewnienia uczniom dostępu do wody pitnej, zasad przechowywania podręczników i przyborów szkolnych.
 12. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na powietrzu lub w sali gimnastycznej.
 13. Nauczyciele na pierwszych zajęciach w roku szkolnym 2021/2022 i po każdej zmianie wytycznych dla szkół i przepisów wewnątrzszkolnych ustalają
  z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 
 14. Dla uczniów z udokumentowanymi chorobami przewlekłymi w porozumieniu
  z rodzicami ustalane są dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole. 
 15. W okresach ustalenia  „strefy czerwonej” dla terenu w którym szkoła ma siedzibę, obowiązuje plan zajęć szkolnych dostosowany do zalecenia rotacyjnego przychodzenia uczniów poszczególnych  klas do szkoły, rozpoczynania oraz kończenia zajęć. 
 16. Wychowawcy klas opracowują dla każdego oddziału oddzielnie plan zajęć szkolnych  z wyznaczeniem sali lekcyjnych, korytarzy i terenu przyszkolnego na których spędzają przerwy, miejsca i czasu przeznaczonego na zjedzenie drugiego śniadania oraz wyznaczonych terminów dla oddziału na korzystanie z biblioteki szkolnej i stołówki.
 17. Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie ucznia, zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości
  w miejscach przebywania uczniów wg wytycznych dla szkół w części dotyczącej „Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni”, wyznaczonych zakresów zadań, w tym w szczególności wietrzenia sali lekcyjnych, wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi i dezynfekowania sanitariatów.

 

 

§ 6.

Agendy szkolne, zajęcia pozalekcyjne inne zadania edukacyjne.

 1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w dniach i godzinach wyznaczonych dla danego oddziału.
 2. W bibliotece jednocześnie może przebywać nie więcej niż 2 uczniów.
 3. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę 2 dni  przed kolejnym wypożyczeniem.
 4. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa „Regulamin biblioteki szkolnej”.
 5. Zajęcia świetlicy szkolnej odbywają się z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.
 6. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania ze świetlicy szkolnej określa „Regulamin świetlicy szkolnej” – odpowiedni dla danego rodzaju wytycznych dotyczących działalności opiekuńczo-wychowawczej.
 7. W okresach ustalenia  „strefy czerwonej” dla terenu w którym szkoła ma siedzibę, opieka świetlicowa organizowana jest w grupach mniejszych niż 25 uczniów.
 8. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów realizowane są w grupach uczniów przebywających w tym samym czasie
  w szkole z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.
 9. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjne i inne zajęcia pozalekcyjne realizowane są z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.
 10. W okresach ustalenia  „strefy czerwonej” dla terenu w którym szkoła ma siedzibę, zawiesza się realizację zajęć szkolnych w formie wycieczek i wyjść grupowych.

 

§ 7.

Strefa żywienia i stołówka.

 1. Pomieszczenia należące do kuchni należą do strefy żywienia i oznaczone są tabliczkami informacyjnymi.
 2. Pracownicy strefy żywienia nie mogą przebywać w strefie ucznia i strefie rodzica.
 3. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy.
 4. Stołówka należy do strefy żywienia a miejsca spożywania posiłków wyznaczone są z zachowanie dystansu społecznego 1,5 m.
 5. Obiady wydawane są wg harmonogramu zgodnie z którym, uczniowie na stołówce przebywają w tych samych  zespołach, w których są podczas zajęć szkolnych i przerw.
 6. W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków
  i nauczyciele wyznaczeni do opieki nad uczniami w stołówce.
 7. Przed wejściem do stołówki uczniowie myją ręce.
 8. W stołówce dostępne są płyny dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk.
 9. Wyznaczony pracownik wyciera stoły i krzesła płynem dezynfekującym po każdej osobie spożywającej posiłek.
 10. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczny dostęp do wody pitnej.

 

§ 8.

Postanowienia końcowe.

 1. Pracownicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, jeżeli taki obowiązek wynika z zajmowanego stanowiska pracy.
 2. W okresach ustalenia  „strefy czerwonej” dla terenu w którym szkoła ma siedzibę, pracownicy szkoły:
 • przed przystąpieniem do pracy  mają mierzoną temperaturę;
 • są zobowiązani do przestrzegania dystansu społecznego  (minimum 2 m) wobec innych pracowników interesantów i uczniów;
 • są zobowiązani do zakrywania ust i nosa prze cały czas pobytu na terenie szkoły.

3. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy.

4. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi.

5. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. i podlega opublikowaniu na stronie internetowej szkoły szkolanakopcu.org, w e- dzienniku i na tablicy ogłoszeń .

 

32708