Rekrutacja

 Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. Rozpoczęliśmy nabór na rok szkolny 2020/2021.

Poniżej Regulamin Rekrutacji do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Leona Bemkego na Kopcu w Kleczy Dolnej. 

Możliwe jest także dołączenie do oddziałów, które juz są w naszej szkole, dlatego zachęcamy do zapoznania się ofertą placówki.


  

pliki do pobrania:

karta zapisu dziecka 2020/2021    ->>> pobierz plik pdf

wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły 2020/2021   ->>> pobierz plik pdf

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Leona Bemkego na Kopcu w Kleczy Dolnej w roku szkolnym 2020/2021 ->>>>>>>> pobierz plik pdf


REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Leona Bemkego

na Kopcu w Kleczy Dolnej

w roku szkolnym 2020/2021

 

§1

Założenia ogólne

 1. Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Leona Bemkego
  na Kopcu w Kleczy Dolnej funkcjonuje na zasadach powszechnej dostępności i jest bezpłatna.
 2. Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły jest wynik postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego przez powołaną komisję – spełnienie kryteriów rekrutacji.

 

§2

Kryteria rekrutacji

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

1.

Rozmowa rodziców z przedstawicielami komisji rekrutacyjnej

15

2.

Rozmowa z dzieckiem w obecności rodziców

15

3.

Rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w Katolickiej Szkole Podstawowej im. ks. Leona Bemkego na Kopcu w Kleczy Dolnej

10

4.

Wielodzietność rodziny kandydata

1

5.

Niepełnosprawność kandydata

1

6.

Niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata

1

7.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

8.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

9.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

1

10.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

 

 W postępowaniu rekrutacyjnym dopuszcza się możliwość konsultacji z psychologiem szkolnym i wychowawcami klas.

 

§3

Założenia końcowe

 1. O przyjęciu dziecka do klasy 1-szej oraz do Oddziału Przedszkolnego decyduje ilość punktów otrzymanych
  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Do szkoły przyjmowane są dzieci, które otrzymały najwyższą ilość punktów aż do wyczerpania miejsc.
 3. W sytuacji, gdy kilkoro kandydatów otrzymało taką sama ilość punków, a nie ma możliwości przyjęcia ich do klasy
  I-szej z powodu wyczerpania miejsc, ostateczną decyzję
  o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, którzy uczestniczyli w procesie rekrutacji.
 4. W przypadku niezłożenia w wyznaczonym terminie dokumentów koniecznych do przyjęcia dziecka do szkoły, osoba zostaje wykreślona z listy przyjętych, a na jej miejsce przyjmowane są kolejne osoby z listy rezerwowej

 

 

§4

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, rodzic kandydata /opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem
  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza komisja rekrutacyjna w terminie
  5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.
 3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

                        mgr Renata Rachwał

                                                                          Dyrektor Szkoły

 

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

TERMIN

WYDARZENIE

do 18 marca 2020 r.

Składanie przez rodziców dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne wniosków o przyjęcie do klasy I

Składanie przez rodziców dzieci sześcioletnich wniosków o przyjęcie
do Oddziału Przedszkolnego

Składanie przez rodziców dzieci chętnych dołączyć  do innych klas
w naszej szkole wniosków o przyjęcie do szkoły (w miarę wolnych miejsc).

od 15 marca 2020 r.
do 15 kwietnia 2020 r.

Rozmowy rekrutacyjne

do 30 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji

do 31 sierpnia 2020 r.

Rekrutacja uzupełniająca

Zasady rekrutacji do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Leona Bemkego na Kopcu w Kleczy Dolnej są zgodne ze Statutem Szkoły.

                                                                                                                                                                                                                        Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                                                                                                         mgr   Renata Rachwał