Rekrutacja

 Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. Rozpoczęliśmy nabór na rok szkolny 2019/2020. Poniżej Regulamin Rekrutacji do Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej na Kopcu. 

Możliwe jest także dołączenie do oddziałów, które juz są w naszej szkole, dlatego zachęcamy do zapoznania się ofertą placówki.


  

pliki do pobrania:

karta zapisu dziecka 2019/2020    ->>> pobierz plik pdf

wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły 2019/2020   ->>> pobierz plik pdf

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW do Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej na Kopcu w roku szkolnym 2019/2020 ->>>>>>>> pobierz plik pdf


 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

do Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej na Kopcu

w roku szkolnym 2019/2020

§1

Założenia ogólne

 1. Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa na Kopcu w Kleczy Dolnej funkcjonuje na zasadach powszechnej dostępności i jest bezpłatna.
 2. Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły jest wynik postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez powołaną komisję – spełnienie kryteriów rekrutacji.

§2

Kryteria rekrutacji

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

1.

Rozmowa rodziców z przedstawicielami komisji rekrutacyjnej

15

2.

Rozmowa z dzieckiem w obecności rodziców

15

3.

Rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata 
w kolejnym roku szkolnym w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej na Kopcu

10

4.

Wielodzietność rodziny kandydata

1

5.

Niepełnosprawność kandydata

1

6.

Niepełnosprawność jednego 
z rodziców kandydata

1

7.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

8.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

9.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1

10.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

 

W postępowaniu rekrutacyjnym dopuszcza się możliwość konsultacji 
z psychologiem szkolnym i wychowawcami klas.

 

 

§3

Założenia końcowe

 1. O przyjęciu dziecka do klasy 1-szej oraz do Oddziału Przedszkolnego  decyduje ilość punktów otrzymanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Do szkoły przyjmowane są dzieci, które otrzymały najwyższą ilość punktów aż do wyczerpania miejsc.
 3. W sytuacji, gdy kilkoro kandydatów otrzymało taką sama ilość punków, 
  a nie ma możliwości przyjęcia ich do klasy I-szej z powodu wyczerpania miejsc, ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły, po zaciągnięciu opinii nauczycieli, którzy uczestniczyli w procesie rekrutacji.
 4. W przypadku niezłożenia w wyznaczonym terminie dokumentów koniecznych do przyjęcia dziecka do szkoły, osoba zostaje wykreślona z listy przyjętych, a na jej miejsce przyjmowane są kolejne osoby z listy rezerwowej.

§4

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.
 3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

  

                                                                                                                                                                                                               mgr Renata Rachwał

                                                                                                                                                                                                           Dyrektor Szkoły

 

 

 

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

TERMIN

WYDARZENIE

do 18 marca 2019r.

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego (dotyczy pięciolatków naszej szkoły) deklaracji  o kontynuowaniu uczęszczania  do Oddziału Przedszkolnego

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego (dotyczy sześciolatków 
z naszej szkoły) wniosku o kontynuowanie nauki
 w klasie I

Składanie przez rodziców dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne 
w innych niż nasza szkoła Oddziałach przedszkolnych lub przedszkolach wniosków o przyjęcie do klasy I.

Składanie przez rodziców dzieci sześcioletnich wniosków o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego

Składanie przez rodziców dzieci chętnych dołączyć  do innych klas w naszej szkole wniosków o przyjęcie do szkoły (w miarę wolnych miejsc).

18 marca 2019r. do 
15 kwietnia 2019r.

Rozmowy rekrutacyjne.

do 30 kwietnia 2019r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji.

do 30 sierpnia 2019r.

Rekrutacja uzupełniająca

 

Zasady rekrutacji do Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej na Kopcu są zgodne ze Statutem Szkoły.

 

Formularze do pobrania w plikach będą udostępnione na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA  a w formie papierowej we furcie oraz w sekretariacie szkoły.

                                                                                                               

                                                                                 Dyrektor Szkoły

                                                                                mgr  Renata Rachwał